Algemene voorwaarden

                                       van

                  Veterinary Dermatophyte Quick Diagnostics

                        (KvK nr 58179437)

                       gevestigd te Ermelo


1.  Algemeen

Veterinary Dermatophyte Quick Diagnostics (VdQd) stelt zich ten doel het tegen betaling uitvoeren van een zelf ontwikkelde test  op monsters van dieren en hun omgeving  om de aanwezigheid dan wel afwezigheid van (het DNA van) huidschimmels, zijnde  dermatofyten behorend tot de families Microsporum en Trichophyton, vast te stellen.  De inzender van het monster krijgt in sommige gevallen, gevraagd of ongevraagd, advies met betrekking tot het testresultaat in relatie tot de context van het ingezonden monster. Daarnaast kan VdQd desgevraagd advies geven m.b.t. de behandeling van de infectie bij individuele dieren of de bestrijding van de infectie in een dierbestand.


2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan VdQd aangeboden monsters en door VdQd gegeven adviezen.


3. Kosten

Aanbieders van monsters (opdrachtgevers) zijn het op de website van VdQd vermelde tarief verschuldigd zodra de uitslag van de uitgevoerde test per email aan hun is bekendgemaakt, tenzij vooraf anders is overeengekomen.


4. Betaling

Facturen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te worden voldaan.


5. Aansprakelijkheid

Aanbieders van monsters (opdrachtgevers) kunnen VdQd op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schades in welke vorm dan ook die ontstaan zijn als gevolg van door VdQd geleverde testresultaten en adviezen.

Tevens vrijwaren de aanbieders van monsters/opdrachtgevers VdQd tegen aanspraken van derden die zouden kunnen voortvloeien uit door VdQd geleverde testresultaten en adviezen.


6. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen VdQd en aanbieders/opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.